از زحمتی که کشیدین و طرح توجیهی را در اختیار قرار دادین بسیار سپاسگذارم.

- - - Updated - - -

از زحمتی که کشیدین و طرح توجیهی را در اختیار قرار دادین بسیار سپاسگذارم.