حداقل سایز تانک : 30 گالن

نگهداری : متوسط

رفتار: نیمه مهاجم

سازگاری با ریف : بله

دما 72 تا 78

سختی آب 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.020 تا 1.025

سایز ماهی 1.5 اینچ

تغذیه گوشتخوار

زیستگاه مکزیک

خانواده Opistognathidae

منبع

125300l.jpg15256_vfwv9hurwd.jpgbluespot.jpg