استاندارد «كرمپوسال – ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي» كه پيشنويس آن در كميسيونهاي مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و در 815 امین اجلاسيه كميته ملي استاندارد مورخ 25/2/1390 مورد تصويب قرار گرفته است.اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظرخواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.


مقدمه

مصرف بیرویه کودهای شیمیایی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیستمحیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک میشود. افزایش یونهای نیترات و نیتریت در خاک و آبهای جاری و زیرزمینی، سفت و قلیائی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن، رشد بيرويه علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش مزه و بوی طبیعی میوهها از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها است. استفاده از کودهای سبز و کودهای آلی یکی از راههای موثر در اصلاح و افزایش حاصلخیزی خاک است.


كرمپوسال، حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی ایزونیا فوتیدا است این کرمها با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت، آنها را به کود آلی مغذی تبدیل ميكنند. در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنیترین کودهای بیولوژیک شناخته شده در دنیا کاربرد دارد.كرمپوسال در بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر زیادی دارد و علاوه بر داشتن دانسیته كم، فاقد هرگونه بوی نامطلوب، عوامل بیماریزا و بذر علفهای هرز است. این کود دارای قابلیت جذب آب زياد بوده و شرایط مناسب دانهبندی خاک و قدرت نگهداری مواد مغذی مورد نیاز گیاهان را فراهم میکند. كرمپوسال در مقایسه با سایر کودهای آلی، دارای عناصر غذایی قابل جذب بيشتر براي گياه بوده و به علت داشتن تركيبات هوموسي و وجود عناصر غذایی كم نياز و پرنياز، باعث افزایش کمی و کیفی محصولات كشاورزي میشود. كرمپوسال تولید شده در اراضی کشاورزی سبب بهبود کیفیت خاک و ریشه گیاهان میشود که میتواند صرفه اقتصادی فراوانی را به دنبال داشته باشد زيرا حجم قابل توجهی از مواد آلی با این روش بازیافت ميشود که از نظر زيستمحيطي نیز با ارزش است.


1-هدف و دامنه كاربرد


هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي كرمپوسال مورد مصرف در كشاورزي است. كرمپوسال در کلیه خاکهای زراعی، باغی و گلخانهای میتواند به تنهايي به عنوان کود، یا پس از غنيسازي با افزودنیهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

2-مراجع الزامي

مدارك الزامی حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملی ایران محسوب ميشود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهها و تجديدنظرهاي بعدي این مدارك مورد نیاز نیست در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیههای بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 استاندارد ملی ایران شماره 1677، سال 1370، روش آزمایش تعیین مقدار رطوبت خاک

(روش خشککردن در گرمخانه)

2-2 استاندارد ملی ایران شماره 5615، سال 1379، کودها- روشهای هضم اسیدی برای اندازهگیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و نیکل

2-3 استاندارد ملی ایران شماره 5616، سال 1380، کودها- روش اندازهگیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کروم، مس، منگنز و نیکل

2-4 استاندارد ملی ایران شماره 5617، سال 1380، کودها- اندازهگیری جیوه به روش جذب اتمی بدون شعله (سامانه هیدرید)

2-5 استاندارد ملی ایران شماره 5618، سال 1380، کودها- اندازهگیری آرسنیک به دو روش فتومتری و جذب اتمی با سامانه تولید هیدرید

2-6 استاندارد ملی ایران شماره 6831، سال 1382، خاک- اندازهگیری هدایت الکتریکی ویژه

2-7 استاندارد ملی ایران شماره 7834، سال 1383، خاک- تعیین pH

2-8 استاندارد ملی ایران شماره.13320 سال 1390، کمپوست – نمونهبرداری و روشهای آزمون فيزيكي و شيميايي


3 اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد، اصطلاحات و تعاريف زير به كار میرود:

3-1

كرمپوسال

نوعي کود بیولوژیک است که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونههایی از کرمهای خاکی و دفع این مواد از بدن کرم حاصل میشود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم به مخاط دستگاه گوارش، ویتامینها و آنزیمها آغشته شده و دفع ميشود، که به عنوان یک کود آلی غنی و بسیار مفید برای بهبود عناصر غذایی و ساختار خاک مورد مصرف قرار میگيرد.

3-2

کرمهای خاکی


کرمهای خاکی، کرمهای معمولی قهوهای مایل به قرمز که در خاکهای غنی از مواد آلی به وفور یافت میشوند. مناسبترین گونه برای تولید كرمپوسال، گونه ایزونیا فوتیدا است. این کرمها در تجزیه و فساد بقایای گیاهی و جانوری، نگهداری ساختار خاک، تهویه و حاصلخیزی آن نقش عمده دارند.

3-3

بستر تغذیه

بستر تغذیه کرمها شامل مواد نیمه پوسیده مانند کود گاوی و اسبي نیمه پوسیده، کاه و کلش غلات، برخی بقایای گیاهی و کاغذ است. در داخل این بستر میتوان مقداری مواد تازه مانند مواد زايد سبزي و ميوه، جزء آلی و قابل تجزیه زبالههای خانگی، پسماندهای برخی کارخانههاي صنایع غذایی (مانند کارخانههاي تولید آب میوه، کمپوت و... ) و حتی لجن اضافه كرد.

3-4

مواد خارجی

مواد خارجی به مواد تجزیه ناپذیری از قبیل پلاستیک، فلزات، منسوجات و شیشه گفته میشود که وجود آنها در کود باعث کاهش کیفیت آن خواهد شد.

لینک منبع:كرم پوسال-ويژگيهای فيزيكي و شيميايي