تشکر تشکر:  0
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
 1. #1

  رزین و عملکرد آن - انجمن دیسکس

  مقدمه

  پدیده تبادل یون برای اولین بار در سال 1850 و به دنبال مشاهده توانایی خاکهای زراعی در تعویض برخی از یونها مثل آمونیوم با یون کلسیم و منیزم موجود در ساختمان آنها گزارش شد. در سال 1870 با انجام آزمایشهای متعددی ثابت شد که بعضی از کانیهای طبیعی بخصوص زئولیتها واجد توانایی انجام تبادل یون هستند. در واقع به رزینهای معدنی ، زئولیت میگویند و این مواد یونهای سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) را حذف میکردند و به جای آن یون سدیم آزاد میکردند از اینرو به زئولیتهای سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیاد داشت چون احتیاج به مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند.

  اما زئولیتهای سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیتها میتوانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونهایی از قبیل سولفات ، کلراید و سیلیکاتها بدون تغییر باقی میمانند. واضح است چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. پس از انجام تحقیقات در اواسط دهه 1930 در هلند زئولیتهایی ساخته شد که به جای سدیم فعال ، هیدروژن فعال داشتند. این زئولیتها که به تعویض کنندههای کاتیونی هیدروژنی معروف جدید ، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزامان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیائیست آب را کاهش دهند.

  برای بهبود تکنولوژی تصفیه آب ، گامهای اساسی در سال 1944 برداشته شد که باعث تولید زرینهای تعویض آنیونی شد. زرینهای کاتیونی هیدروژنی تمام کاتیونی آب را حذف میکنند و رزینهای آنیونی تمام آنیونهای آب را از جمله سیلیس را حذف مینمایند ، در نتیجه میتوان با استفاده از هر دو نوع زرین ، آب بدون یون تولید کرد. همچنین پژوهشگران دریافتند که سیلیکات آلومینیم موجود در خاک قادر به تعویض یونی میباشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیکات آلومینیم از ترکیب محلول سولفات آلومینیم و سیلیکات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی که ساخته شد سیلیکات آلومینیم بود. و امروزه اکثر زرینهای تعویض یونی که در تصفیه آب بکار میروند رزینهای سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شدهاند.

  شیمی رزینها

  رزینهای موازنه کننده یون ، ذرات جامدی هستند که میتوانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزینهای تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی میباشد بگونهای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کنندهها با محلولهای الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال ، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکالهای آنیونی SO2-3 میباشد که کاتیون متحرکی مثل +H یا +Na به آن هستند.

  این کاتیونهای متحرک میتوانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیونهای متحرکی مثل -Cl یا -OH به آن متصل میباشد. در اثر تعویض یون ، کاتیونها یا آنیونهای موجود در محلول با کاتیونها و آنیونهای موجود در رزین تعویض میشود ، بگونهای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی میماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آنکه جامد در محلول حل شود. برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:


  خود دارای یون باشد.
  در آب غیر محلول باشد.
  فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد ، بطوریکه یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.
  در مورد رزینهای کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرک و یون متحرک +H را میتوان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون میتواند از ان عبور نماید. شکل زیر تصویر یک دانه رزین و تصویر معادل یک قطره اسید سولفوریک 25% نشان میدهد.

  طبقه بندی رزینها

  رزینها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم میشوند:


  رزینهای کاتیونی قوی SAC) Strongacidis Cation)
  رزینهای کاتیونی ضعیف WAC) Weak acidis Cation)
  رزینهای آنیونی قوی SBA) Strongbasic anion)
  رزینهای آمونیونی ضعیف WBA) Weak basic anion
  بطور کلی رزینهای نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزینهای نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزینهای نوع ضعیف ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث میشود. رزینهای کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب میباشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائست آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.


  نوع قوی


  Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H -----> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4


  نوع ضعیف


  Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH -----> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3


  مزیت رزینهای کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزینهای کاتیونی قوی میباشد ، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیا مکرر میگردد. اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیونهای آب است بکارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزینهای کاتیونی قوی میباشد. رزینهای آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیونهای موجود در آب بوده ولی رزینهای آنیونی قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسید سولفوریک ، کلریدریک و نیتریک میباشد. رزینهای آنیونی ضعیف مقاومتر از رزینهای آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستمهای تصفیه آب ، رزینهای آنیونی قوی در پاین دست رزینهای آنیونی ضعیف قرار میگیرند.
  2HCl OR 2H2SiO3 + 2ZOH -----> 2ZHSio3ZCl + H2O
  2HCl OR 2HNO3 + ZOH -----> 2ZCl OR 2ZNO3 + H2O


  برخی از کاربردهای رزینها
  رزینهای کاتیونی سدیمی نه تنها کاتیونهای سختی آور آب بلکه همه یونهای فلزی را با سدیم تعویض میکنند. برای احیا این نوع رزینهای کافی است که رزین را با آب نمک شست و شو دهیم تا رزین به فرم اولیه خود برگردد.
  با رزینهای کاتیونی چه نوع هیدروژنی و چه نوع سدیمی میتوان آهن و منگنز را چون بقیه کاتیونها حذف کرد اما به علت امکان آلوده شدن رزینها معمولا مشکلاتی داشته و باید نکاتی را رعایت کرد. اولا باید دقت کرد که قبل از حذف یون آهن توسط رزین هیچ هوایی با آب در تماس قرار نگیرد چون در اثر مجاورت با هوا ، آهن و منگنز محلول در اب اکسیده شده غیر محلول در میآیند و در نتیجه روی ذرات رزین رسوب کرده و باعث آلوده شدن رزین میگردد.
  با استفاده از رزینهای تبادل یونی میتوان لیزین را که جز اسید آمینه ضروری مورد نیاز رژیم غذایی خوکها ، ماکیان و سایر گونههای حیوانی میباشد ، را تخلیص کرد. دلیل اهمیت تخلیص این اسید آمینه ، نزدیکتر شدن رژیم غذایی حیوانات به نیازمندیهای آنها در مصرف مواد خام و ... است با توجه به اینکه مقدار لیزین در دانهها ، بخصوص غلات ناچیز میباشد.
  حذف سیلیکا از آبهای صنعتی با استفاده از رزینهای آنیونی قوی
  حذف آمونیاک از هوا بوسیله زئولیتهای طبیعی اصلاح شده (کلینوتپلولیت)
  منابع
  نشریه علمی و پژوهشی شیمی ایران دوره 23 شماره 2
  اصول تصفیه آب تالیف دکتر محمد چالکش امیری
  روشهای پیشرفته در صنعت تصفیه آب تالیف مهندس محمد کرمانی

 2. #2

  تاریخ عضویت
  Mar 2010
  محل سکونت
  تهران سي تي
  نام
  مملي
  نوشته ها
  1,191
  امتیاز
  2,015
  سلام من دیروز رفتم این رزین رو خریدم تا تانک دیسکسم آماده بشه
  آیا این رزین همونی که برای کاهش سختی آب استفاده میشه و آیا بودنش به صورت دایم در فیلتر ضرری نداره ؟؟؟
  و اینکه با همین می تونم سختی آبم رو کنترول کنم یا نیاز به محلول هایی در همین ردیف از تترا و سرا باید استفاده کنم
  من نصف این شیشه رو توی فیلتر ریختم داخل جوراب کافی ؟؟

  ممنون
  بهشت فريبي ست براي جهنم كردن دنيا

 3. #3

  تاریخ عضویت
  Jan 2008
  محل سکونت
  یه آکواریوم دریایی
  نام
  رسول گل محمدی
  نوشته ها
  2,044
  امتیاز
  1,102
  سلام
  شما باید رزین کاتیونی می گرفتی که فکر نمی کنم از قیافش بشه فهمید کاتیونیه ، اما رزین نباید داخل فیلتر باشه ، پس از هر بار استفاده احیا بشه . ضمن اینکه اطلاعات کافی را امیل جان در اینجا بیان کردند .
  زندگی تفسیر سه کلمه است خندیدن بخشیدن و فراموش کردن پس بخند ببخش و فراموش کن

 4. #4

  تاریخ عضویت
  Mar 2010
  محل سکونت
  تهران سي تي
  نام
  مملي
  نوشته ها
  1,191
  امتیاز
  2,015
  نقل قول نوشته اصلی توسط aqua-quest
  سلام
  شما باید رزین کاتیونی می گرفتی که فکر نمی کنم از قیافش بشه فهمید کاتیونیه ، اما رزین نباید داخل فیلتر باشه ، پس از هر بار استفاده احیا بشه . ضمن اینکه اطلاعات کافی را امیل جان در اینجا بیان کردند .
  رسول جان در تاپیکی که معرفی کردید یا گفته رزین یا دستگاه تصویه خانگی
  خوب من که نمی تونم دستگاه بخرم پس باید با رزین این کارو انجام بدم
  مشکل استفاده از رزین چیه ؟؟
  بهشت فريبي ست براي جهنم كردن دنيا

 5. #5

  تاریخ عضویت
  Jan 2008
  محل سکونت
  یه آکواریوم دریایی
  نام
  رسول گل محمدی
  نوشته ها
  2,044
  امتیاز
  1,102
  نقل قول نوشته اصلی توسط mamali136555555
  رسول جان در تاپیکی که معرفی کردید یا گفته رزین یا دستگاه تصویه خانگی
  خوب من که نمی تونم دستگاه بخرم پس باید با رزین این کارو انجام بدم
  مشکل استفاده از رزین چیه ؟؟
  محمد جان من نگفتم رزین بده ، ولی خوب نباید داخل فیلتر باشه ، بعد از هر بار استفاده احیا بشه و بعد از یه مدت هم باید دوباره رزین بخری ؛ اما همه ی اینا در شرایطیه که آب منطقتون شرایط مناسب نداشته باشه که بیش تر مناطق تهران آب مناسبی دارند ( فکر کنم فقط محله ی ما داغونه )
  اما اگه خواستی از رزین استفاده کنی ، فقط باید آب را به آرامی از روش عبور بدی ، یا چند ساعت داخل آب باشه و بعد درش بیاری و نباید دائمی باشه . هربار هم با نمک احیاش کنی .
  زندگی تفسیر سه کلمه است خندیدن بخشیدن و فراموش کردن پس بخند ببخش و فراموش کن

 6. #6

  تاریخ عضویت
  Mar 2010
  محل سکونت
  تهران سي تي
  نام
  مملي
  نوشته ها
  1,191
  امتیاز
  2,015
  سلام من می خوام بدونم رزین هم مثل زغال تمام املاح آب رو می گیره ؟؟
  آخه من می خوام فیشتامین وبلک واتر به آبم اضافه کنم گفتم شاید رزین این ها رو جذب کنه آیا جذب می کنه یا فقط سختی آب رو میگیره؟؟؟
  بهشت فريبي ست براي جهنم كردن دنيا

 7. #7

  تاریخ عضویت
  Sep 2008
  محل سکونت
  همه جای ایران سرای من است
  نام
  محسن
  نوشته ها
  1,919
  امتیاز
  1,868
  سلام محمد جان
  نه داداش رزين فقط يونهاي سديم و كلسيم رو جذب ميكنه.اما اين رو در نظر داشته باش كه اضافه كردن هر ماده
  به آب كه در آب محلول بشه باعث افزايش سختي آب ميشه.به جز موادي كه خاصيت اونا پايين نگه داشتن سختي آب باشه.

 8. #8

  تاریخ عضویت
  Mar 2013
  محل سکونت
  Tehran
  نام
  Ebrahim
  نوشته ها
  52
  امتیاز
  1,385
  سلام به همه ی دوستان
  از رزین که استفاده میکنم یکم آب سبز میشه( البته خیلی کمه ) کسی میدونه علت چیه؟
  ممنون

موضوعات مشابه

 1. سوالات بخش مدیا فیلتر - Filter Media
  توسط Mamool در انجمن مدیا فیزیکی ، بیولوژیک و شیمیایی
  پاسخ: 1972
  آخرين نوشته: 07-28-2020, 01:06 AM
 2. دلقک ماهی زین دار آب شور
  توسط teruy در انجمن دلقک ماهيان
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 05-16-2011, 10:51 AM
 3. ماهي تبرزینی مرمری
  توسط fishali در انجمن ماهیان تبرزینی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-27-2009, 08:40 PM
 4. خانواده ماهیان تبرزینی
  توسط fishali در انجمن ماهیان تبرزینی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 07-27-2009, 06:57 PM

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

CopyRight © AquaQuest