خروس ماهی آنتناتا
نام علمی pterois antenata
نام عامیانه spot fin lion fish
نام منبع : http://aquashop.ir