راهنما:

رنگ سبز سازگاری کامل رنگ زرد احتیاط شود. رنگ قرمز سازگاری ندارن.

چارت یک :

compatibility.gif

چارت دو :
compatibility1.png

چارت سه :

freshwater.gif