در مناطق بومی مشاهده می شود مشابه آنچه که در جنگ خروس دیده می شود از این ماهیهی برای جنگ ماهی استفاده کرده

و معمولا بر روی آنها شرط بندی می نمایند. اگر چه داستانهای مفصل و جالبی در این مورد وجود دارد معهذا به نظر می رسد در

بیشتر آنها اقراق به کار رفته است. در یکی از نوشته های مربوط به جنگ ماهیهای سیامی آمده است که 2 نفر می خواهند روی

ماهیهای خود شرط بندی نمایند هر یک ماهی خود را در ظرفی گذاشته و ظرف ها را روبروی یکدیگر با کمی فاصله قرار می دهند

ابتدا یکی از ماهیها به طرز زیبایی تمام باله های خود را باز کرده و حالت جنگجویانه ای به خود میگیرد ماهی دیگر نیز همان کار را

انجام می دهد. در همین موقع هر یک از ماهیها چندین بار تغییر رنگ داده و سرانجام یکی از ماهیها از شدت خشم می ترکد!

کسی که ماهیش نترکیده است برنده مسابقه محسوب می شود . البته مشاهدات تحقیقاتی هرگز ترکیدن ماهی را تایید

ننموده استمنبع : کتاب تکثیر و پرورش ماهیان زینتی نوشته دکتر عمادی