نام علمی : Brachyura gen sp
بومی : برزیل
اندازه :6 سانتی متر
دما : 22-25 درجه سانتیگراد

xingufreshwatercrab.jpg

منابع :
اطلس ماهیان اکواریوم اب شیرین مهدی اعظمی
http://www.wirbellose.de
http://www.aquaticcommunity.com
http://shrimpcrabsandcrayfish.co.uk