من ایم مدل رو خیلی دوست دارم تو کشور خودمون هم گیر میاد؟ قیمتش چنده؟