ماهی پیرانای سیاه black piranha قوی ترین آرواره در میان موجودات زنده را دارد. آرواره این ماهی به اندازه ۳۰ برابر وزنش قدرت دارد. حتی به نسبت جثه این ماهی آرواره قوی تری از دایناسورTyrannosaurus rex دارا میباشد.
4akw8r1dey.jpg60152213.jpgcgyv3lw9zw.jpgfishwellpiranha.jpgimag1es.jpegimages.jpegowzpdvewgc.jpgpiranha-teeth.jpgyqv6t2nryj.jpg