خوک ماهی خط قرمز اقیانوس ارام

سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم:200 لیتر
رفتار:ارام
بومی:اندونزی
ریف سیف:بله
حداکثر سایز:10 سانتی متر
گوشت خوار
رنگ :قرمز-سفید -سیاه
منبع:http://www.parsipet.ir/thread10018.html