رده لاله وشان

لاله وشان، چند خاصه ابتدايي دارند. بر اساس شواهد فسيلي، فراواني اين جانوران در گذشته بسيار بيشتر از امروز بوده است. تفاوت اين جانوران با خارپوستان ديگر اين است كه لاله وشان در بيشتر طول عمر خود در جايي ثابتند. لاله هاي دريايي در ظاهر به گلي مي مانند كه در روي يك پايه قرار داده شده باشد. ستاره پردار، بازوهاي متعدد و دراز منشعب دارد و افراد بالغ آن شناگر آزادند اما ممكن است مدتها دريك نقطه بمانند. ستاره هاي پردار در ضمن دگرديسي، ساكن و پايه دار مي شوند اما بعد از چند ماه از پايه جدا مي گردند و زندگي آزادي را در پيش مي گيرند. بيشتر لاله وشان ساكن آبهاي عميق اند اما ستاره هاي پردار را در مناطق كم عمق اقيانوس هاي هند و آرام و نواحي كارائيب مي توان يافت.
شكل و عمل
صفحه بدني يا كاليكس به وسيله پوستي چرمين (تگمن) پوشانده شده كه محتوي صفحات آهكي است. اپيدرم، رشد چنداني ندارد. پنج بازوي انعطاف پذير منشعب مي شوند و بازوهاي متعددي را حاصل مي آورند كه هر كدام از آنها هم انشعابات بيشتري به نام پينول را مي سازد. كه در مجموع، به پر شبيه مي شود. كاليكس و بازوها را روي هم تاج مي نامند. در اقسام ساكن، پايه اي دراز و مفصل دار ديده مي شود كه به قسمت زيرين بدن متصل است. اين پايه از صفحاتي تشكيل شده است كه در ظاهر مفصل دارند و ممكن است سيروس باشند. در اين جانوران، مادرپوريت، خار و پديسلاريا وجود ندارد. دهان در سطح فوقاني قرار دارد و به مري كوتاهي منتهي مي شود. بعد از آن هم روده اي دراز با كيسه هاي جانبي متعدد وجود دارد كه به سمت پشتي مي رود و بعد از يك دور كامل به مخرج مي رسد. ممكن است محل مخرج در روي مخروط بالا آمده اي باشد. لاله وشان با كمك پاي لوله اي و شبكه مخاطي، از جانداران ذره بيني تغذيه مي كنند كه در شيارهاي آمبولاكرال به دام مي افتند. اين شيارها باز و مژكدارند و نقش آنها بردن غذا به دهان است. در محل شيارها هم پاهاي لوله اي به شكل تانتاكول وجود دارد. دستگاه گردش آب، همان طرح اساسي خارپوستان را دارد. دستگاه عصبي شامل يك حلقه دهاني و يك عصب شعاعي است كه به هر بازو وارد مي شود. دستگاه آنتونورال پشتي در لاله وشان، در مقايسه با خارپوستان ديگر پيشرفته تر است. اندام هاي حسي پراكنده و ابتدايي اند. جنس ها جدا هستند. گنادها عبارت از توده سلولهاي موجود در حفره جنسي بازوها و انشعابات آنها است. گامت ها بدون مجرا يكباره با باز شدن ديواره بازوهاي باريك آزاد مي شوند. مراقبت از نوزادان در بعضي از انواع وجود دارد. لاروهاي دوليولاريا تا مدتي و قبل از آن كه به جايي متصل شوند و مراحل دگرديسي را طي كنند، زندگي آزاد دارند. درازاي بيشتر لاله وشان امروزي بين 15 تا30 سانتيمتر است؛ در حاليكه طول ساقه برخي از اقسام فسيل به 20 متر هم مي رسد.
منبع:جانور شناسی - خیار سانان