p-76970-leaf-fish.jpg

سطح نگهداری:متوسط
سمی:بله
ریف سیف:با احتیاط
خلق و خو :نیمه مهاجم
حداقل 120 لیتر فضا
حداکثر سایز:10 سانت
شرایط اب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025
گوشت خوار:برای غذاخور کردن ان از میگو استفاده شود.از غذاهای زنده از جمله ماهیان و میگوها برای تغذیه استفاده گردد.
بومی:هاوایی -اندونزی -مالدیو
بهتر است با ماهیان کم فعال و هم نوعان خود نگهداری گردد.

منبع: سایت parsipet