0915111-057.jpg

سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم :450 لیتر
خلق و خو :ارام
ریف سیف:با احتیاط
رنگ:قزمز -خرمایی
حداکثر سایز:25 سانتی متر
سایز متوسط جهت نگهداری و فروش:بین 4 تا 10 سانت
بومی :هاوایی
گوشت خوار:برای غذا خور کردن از میگو و بعدا هم از انواع غذاهایی با پایه گوشت استفاده شود.
شرایط اب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025
خانواده: Priacanthidae

منبع: سایت parsipet