p-39129-striped-squirel.jpg

سطح نگهداری:متوسط
حداقل سایز اکواریوم :250 لیتر
خلق و خو :ارام
ریف سیف:با احتیاط
رنگ:قزمز -سفید
حداکثر سایز:17 سانتی متر
سایز متوسط جهت نگهداری و فروش:بین 4 تا 10 سانت
بومی :اندونزی-فیجی
گوشت خوار:برای غذا خور کردن از میگو و بعدا هم از انواع غذاهایی با پایه گوشت استفاده شود.
شرایط اب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025

منبع: سایت parsipet