dartfish_purplefirefish1.jpgdartfish_purplefirefish2.jpgdartfish_purplefirefish3.jpgdartfish_purplefirefish4.jpg


سطح نگهداری:ساده
رفتار:صلح جو و ارام
حداکثر طول بدن:10 سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم جهت نگهداری:100 لیتر
سازگاری با ریف :بله
بومی:ناحیه ایندو پاسیفیک(اندونزی-اقیانوس هند -غرب اقیانوس ارام)-مالدیو
خانواده:Gobiidae
گونه:Dartfish
شرایط اب:72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025
تغذیه:گوشت خوار

ماهی ارامی است و کمتر دیده میشود با سایر ماهیان دچار درگیری شود اما با هم گونه های خود چندان سازگار نیست مگر به صورت زوج باشند.
توجه کنید این ماهی در صورت احساس خطر و استرس شدید امکان دارد از اکواریوم به بیرون بپرد لذا وجود در پوش یا مانعی جهت جلوگیری از ان توصیه میشود.
میتوان در اکواریوم ان را با انواع غذاهای گوشتی(که ترجیحا با ویتامین تقویت شده) تغذیه کرد.