سلام
علّت سیاه شدن مدفوع ماهی گوپی چیه ؟ نوعی بیماری هست ؟