نام خانواده : acanthuridae
نام عمومي : جراح گوره خري ، جراح سلطنتي
نام محلي : جراح دم قيچي
اندازه : 25 cm
غذا : جلبك ، غذاي گياهي
پراكنش : درياي سرخ ، خليج فارس و درياي عمان
وسيله صيد : قلاب ، تورهاي ثابت عمقي ، ترال و انواع گرگور
درجه حرارت : 26-24 c
Ph : ۴ / ۸
شوري : 027/1 – 023/1

هاله آبي رنگ حاشيه بدن اين ماهي واقعا" خيره كننده است . در چند روز ابتداي ورود به آكواريوم به ندرت و با سرعت بسيار زياد در آب ديده خواهد شد .
بدليل ستيزه جو بودن آن معمولا" ماهي مناسبي براي نگهداري نيست مگر آنكه يك نمونه از آنرا به تنهائي نگهداري كنيد . نام آن با الهام از خطوط سفيد بدنش كه بر روي زمينه سياه نقش بسته ، صورت گرفته است .
فضاي آكواريوم بايد با مرجان و سنگ تزئين شود . درتمام سطح آكواريوم حركت دارند و به منبع نور مصنوعي همراه با كمي نور غير مستقيم خورشيد نيازمند هستند .
رژيم غذائي آن تقريبا" مشابه ماهي آنتن دار است . بدليل حركت بسيار سريع در آكواريوم بهتر است مرجانها حتي المقدور در مسير حركت آنها واقع نشده باشد .
به نظر ميرسد استريل بودن آب نقش بسيار مهمي در سالم بودن شكل ظاهر و رنگ اين گونه دارد .
چنانچه با حمله انگلها مواجه شود بدليل ايجاد حفره هائي بر روي بدن ( مشابه ماهي اسكار ) قطعا" زيبائي اوليه خود را حتي پس از بهبود از دست خواهد داد .

منبع:سايت خليج فارس