همانند سایت fishbase که به منظور مدیریت جامع اطلاعات مربوط به انواع ماهیان تاسیس شده است و در مباحث قبلی نیز به آن اشاه شده سایت larvalbase نیز برای مدیریت اطلاعات جامع در مورد مراحل لاروی و متغیر های مربوطه در سال 1998 کلید خورد. شیوه استقاده از این سایت تا حد زیادی مشابه با روش ذکر شده برای استفاده از سایت fishbase میاشد.

http://www.larvalbase.org


zzz.jpg