[JUSTIFY]سایت رسمی www.fishbase.org برای اولین بار در سال 1996 به عنوان اولین منبع اطلاعاتی آنلاین ماهیان زیست کره تاسیس گردید و از سال 2000 فعالیت این سایت به عهده کمیته ای مشتمل بر 9 سازمان گذازده شد. با مراجعه به این سایت میتوان اطلاعات مجملی را در زمینه بیولوژی انواع ماهیان شناخته شده بدست آورد. با مراجعه به تصاویر زیر هر چه راحت تر میتوانید از امکانات سایت استفاده مایید.
الف- همان گونه که مشاهده میکنید در صفحه جستجو حالت مختلفی از جستجو از قبیل جستجو بر اساس اسم مرسوم ماهی (Common Name), اسم علمی ماهی (Scientific Name), اطلاعات در زمینه خانواده های مختلف ماهیان (Information by Family), جستجو بر اساس کشور و یا جزیره خاص (Information by Country / Island), جستجو بر اساس اکوسیستم خاص (Information by Ecosystem), جستجو بر اساس موضوع خاص ( Information by Topic) و جستجو بر اساس منبع گزارش گونه ماهی (References) را در اختیار کاربر قرار داده است.

ب- با ورود به صفحه مشخصات گونه مربوطه میتوانید اطلاعات گونه را مشاهده نمایید

[/JUSTIFY]