گروه یازدهم ماهیان سازگار - Comet های دریاچه و کوی ها ( Koi ) :
[center:3785bf9fb5]کوی فنسی - Fancy Koi [/center:3785bf9fb5][center:3785bf9fb5][/center:3785bf9fb5]
[center:3785bf9fb5]کومت قرمز دریاچه - Red Pond Comets [/center:3785bf9fb5][center:3785bf9fb5][/center:3785bf9fb5]
[center:3785bf9fb5]کومت سفید دریاچه - White Pond Comets [/center:3785bf9fb5][center:3785bf9fb5][/center:3785bf9fb5]
[center:3785bf9fb5] Shubunkins [/center:3785bf9fb5][center:3785bf9fb5][/center:3785bf9fb5]

آنها اغلب با گلدفیش فنسی ( Fancy Goldfish ) سازگار نیستند .
گروه هایی که در بالا لیست شدند تنها نمونه هایی از ترکیبات خوبی از ماهی ها هستند که شما می توانید کنار هم نگه دارید .