سلام

کرومیس آبی سبز

Blue green reef chromis fish

خانواده:پوماسنتریدهpomacentridae

خاستگاه: دریای کرال،تاهیتی،اقیانوش هند و آرام

این ماهی را می توان در جزایر مرجانی دریای سرخ به صورت گروهی یافت.کرومیس آبی سبز ماهی مقاومی است که میتوان آن را

به صورت گروه های کوچک در مخازنی با حداقل گنجایش 120 لیتر نگهداری کرد.

این ماهی ارام بین 8 تا 15 سال عمر می کند و میتواند شروع خوبی برای افراد مبتدی باشد.

تغزیه این ماهی همه چیز خوار می تواند از انواع غذا های گوشتی و گیاهی متنوع صورت پذیرد.استفادهع از غذا های غنی شده با

ویتامین ها هم به حفظ رنگ این ماهی ها کمک خواهد کرد.

سطح نگهداری این ماهی آسان را رفتاری آرام که در مخزن تا 8 سانت هم رشد میکند ویک ماهی همه چیز خوار محسوب می

شود.منبع:
کتاب marin aquarium fish