سلام

کاردینال ماهی خالدار

spotted cardinal fish

خانواده:آپاگونیدهApogonidae

خاستگاه: دریای کرال،اقیانوش هند و آرام

کاردینال خالدار یا کاردینال پیژامه،بسیار کند و موزون شنا میکند و در محیط طبیعت در صورت احساس خطر در میان گیاه ها و یا تیغ

های بلند توتیای دریایی مخفی می شود.

در صورت داشتن آکواریوم بزرگ می توانید گروه کوچکی از آنها را در کنار هم نگهداری کنید.

این کاردینال گوشتخوار بوده و نیاز به غذاهای متنوع گوشتی دارد.

سطح نگهداری ماهی آسان بوده با رفتاری تهاجمی که در مخزن تا 10 سانت رشد می کند و یک ماهی گوشتخوار است.منبع:
کتاب marin aquarium fish