سلام

کاردینال ماهی کادرن

Kaudern cardinal fish

خانواده:آپاگونیدهApogonidae

خاستگاه: اقیانوش هند و آرام
کاردینال کادرن که معروفترین ماهی این رده می باشد به راحتی در مخزن قادر به تولید مثل است و پس از مرحله تخم گذاری

ماهی نر برای حفاظت از تخم ها آنها را دردهان خود نگهداری میکند.

این ماهی را به دلیل رفتار نیمه تهاجمی نباید به صورت گروه های بزرگ نگهداری کرد اما می توان آنها را به صورت جفت در یک

مخزن با گنجایش120 لیتر نگهداری کرد با صخره ها و حفره های فراوان.

تغزیه کاردینال کادرن از انواع غذاهای گوشتی از جمله ارتیمیا،گوشت میگو،کرم خونی و همچنین غذاهای آماده مخصوص به صورت

پولکی و قرص خواهد بود.

سطح نگهداری از این ماهی آسان با رفتار نیمه تهاجمی که در مخزن تا 8 سانت هم رشد می کند و یک ماهی گوشت خوار استمنبع:
کتاب marin aquarium fish