[JUSTIFY]معمولا غدد جنسی درماهیان بصورت ساختارهای طویلی شکل گرفته اند و توسط روده بند از سطح پشتی حفره شکمی آویزان هستند و تقریبا در اکثر ماهیان نوعی ارتباط بین این غده ها و کلیه ها مشاهده میشود. در لامپری هاغدد جنسی منفرد هستند ودر قسمت اعظمی از طول بدن امتداد دارند, مجاری خاصی وجود نداشته واسپرم ها ویا تخمکها بدرون شکم میزند و از آنجا بخارج راه میابند. درعجوزه ماهیان نیز غدد جنسی منفرد هستند و همچنین اسپرم ها و یا تخمکها بدرون شکم میزند. در ماهیان غضروفی بیضه ها زوج هستند و معمولا بیضه سمت راست بزرگتر است.اسپرم ها بدرون مجرای خاصی که با کلیه ها در ارتباط هست ریخته و از انجا به مجرایی موسوم به مجرای آرکی نفریک ریخته و در نهایت به بیرون راه پیدا میکنند. تخمدانها نیز در ماهیان غضروفی زوج هستند (دربرخی تخمدان سمت چپ کوچک شده است) مجاری تخم بر درقسمت قدامی تخمدان قرار گرفته است. تخمک ها به فضای شکم ریخته وسپس وارد مجرای تخم بر می شوند. در ماهیان استخوانی نیز بیضه ها وتخمدان ها زوج هستد و اسپرم ها و تخمکها توسط مجاری خاصی به بیرون میریزند
منبع: ستاری 1381[/JUSTIFY]

شماره 4 غدد جنسی