زیر سلسله: Eumetazoa
شاخه: platyhelminthes
معادل انگلیسی: flatworm
تعداد رده: 3 (Turbellaria, Trematoda, Cestoda)
تعداد جنس: 12
تعداد گونه: 20000
محل طبیعی زندگی: آب شور, آب لب شور, آب شیرن
نوع آکواریوم مناسب: آب شور
خصوصیات: شکل اولیه بدن پهن, ساختار بدن از سه لایه سلول, عدم وجود دستگاه تفس (تنفس از طریق انتشار), دستگاه گوارش عموما ناقص (دهان موجود و مخرج غیر موجود), دستگاه دفعی موجود (شامل بر سلولهای شعله ای و نفریدی اولیه ), مغز موجود, اندامهای حسی موجود, عدم وجود دستگاه قلبی عروقی, تولید مثل غیر جنسی و جنسی (تخمگذار), تغذیه عموما از پلانکتونها و بنتوزها (اعضای رده Trematoda, Cestoda زندگی انگلی داشته برخی انگل ماهیها هستد)
مثالهایی از گونه های قابل نگهداری درآکواریوم:

انواع گونههای متعلق به رده Turbellaria