غده هیپوفیز: این غذه در زیر بخش جلویی مغر قراردارد و یکی از مهمترین غدد موجود در بدن ماهیان بشمار میرود. از هورمون های مترشحهاین غده میتوان به هورمونهای تولید مثلی (گنادوتروپین ها), هورمون محرک غده تیروئید,هورمون رشد, پرولاکتین و ... اشاره نمود.
غده تیروئید: این غده بصورت فولیکولهایی عمومامنتشر دراطراف سطح قلب در ماهیان مشاهده می شود (دربعضی ازماهیان این غده بصورتغده ای کاملا مجزا دیده می شود). هورمون تیروکسین که ازاین غده ترشح میشود نقش هایمختلفی از قبیل پررنگ شدن پوست, سوخت و ساز, تنظیم اسمزی و رشد را برعهده دارد.
بافت بین کلیوی: این بافت که درواقع همتای بخشقشری غده فوق کلیوی میباشد به صورت غده هایی دربخش خلفی کلیه قرار گرفته است وترشحات آن (عمدتا کورتیزول- آلدسترون در ماهی ها شناسایی نشده است) نقش مهمی درتنظیم اسمزی دارا میباشد.
بافت کرومافین: این بافت که درواقع همتای بخش مرکزیغده فوق کلیوی میباشد. سلولهای این غدد معمولابصورت پراکنده در امتداد سیاهرگکاردینال خلفی قرار گرفته اند. این سلولها آدذرنالین ترشح می کنند که میتواند تاثیرشدیدی روی ضربان قلب, فشار خون, اتساع مردمک و بیرنگ شدن پوست داشته باشد.
غده التیمو برانشیال: ای غده در زیرمرزیقرارگرفته است و هورمون کلسیتونین را که مانع ازجذب کلسیم توسط استخوانها میشودترشح می کند.
لوزالمعده: در ماهیان جزایر لانگر هانسلوزالمعده معمولا دراطراف دستگاه گوارش پراکنده اند. سلولهای موجود دراین جزایرانسولین و گلوکاکن را به عوان تنظیم کننده قند خون ترشح می کنند.
روده: روده کوچک ماهی ها یک بافت برون ریزبشمارمی آید که میتواند هورمونهای تنظیم کنده فرایند گوارش را ترشح نماید.
غدد جنسی: این غدد میتوانند هورمونهایی ترشحکنند که درآشکار شدن عشق ورزی, لانه سازی و ایجاد صفات ثانویه جنسی
نقش دارند.
دستگاه ترشحی عصبی دمی: هورمونهای مترشحه ازاینبافت در تنظیم اسمزی نقش دارند.
اجسام استانیوس: هورمونهای مترشحه ازاین بافت درتنظیم اسمزی نقش دارند.
اندام صنوبری: این اندام درتخریک غده هیپوفیزنقش دارد.
کلیه: ترشح کننده هورمون رنین می باشد.
تیموس: وظیفه آن در ماهی ها مشخص نیست.

منبع: ستاری 1381
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>