راسته: سوف ماهی شکلان (Perciformes)
رده: ماهیان استخوانی عالی (Actinoptergii)
تعداد جنس: 3
تعداد گونه: 60
مدرک فسیلی: --------------------------
نوع آکواریوم مناسب: آب شور
محل طبیعی زندگی: در مناطق حاره ای و زیر حاره ای اقیانوس اطلس, هند و آرام به جزاطلس شرقی
خصوصیات: دهان بزرگ, فلسها حلقوی, سر بدون فلس, باله های شکمی جلوتر از سینه ای قرار گرفته و دارای 1 خار و 5 شعاع نرم هستند, باله پشتی دارای 9-12 خار, کام بدون دندان, زندگی درحفرات, تغذیه از بیمهرگان شناور, حفاظت تخمها دردهان والدین
وجه تسمیه: واژه opisthe به معنی پشت و واژه gnathos به معنی آرواره

منبع: www.fishbase.com