سلام
آنتياس پوزه كوتاه
خانواده:سرانيدهseranidaeآنتياس پوزه كوتاه معروف به آنتياس ديادم يا آنتياس سان ست(sun set) داراي تنوع رنگي فراواني مي باشد .اما عمومي ترين رنگ اين ماهي ،رنگ زرد با حاشيه هاي قرمز مي باشد.در محيط وحش اين ماهي در اعماق 60 متري و به صورت گله اي زندگي مي كند.آنتياس پوزه كوتاه معمولا در سطو مياني مخزن شنا مي كند و لي به حفره ها و مخفي گاه هاي فراوان نياز دارد.در صورت نگهداري گروهي از اين ماهيان مي باييست حداقل فضاي معادل500 ليتر را تعمين نمود.تغزيه اين ماهي در مخزن از غذاهاي گوشتي مركي از جانوران دريايي مانند ميگو و غذا هاي پولكي صورت مي پذيرد.سطح نگهداري اين ماهي متوسط و رفتار ارامي دارد.حداكثر رشد اين ماهي در مخزن 10 سامنتيمتر و خاستگاه آن اقيانوس هند و ارام و مالديو و جزاير سليمان مي باشد.
در تصوير بالا عكس كوچكتر ماهي ماده مي باشد.

منبع:
كتابmarin aquarium