سلام
آنتاياس دم چنگي
خانواده:سرانيده هاseranidaeآنتياس دم چنگي به نام آتياس باله فلسي نيز معروف است.ماهيان نر به رنگ سرخ و ماده ها به رنگ نارنجي مي باشند.اين ماهي در آكواريوم بسيار فعال بوده و ماهيان خجالتي داخل آكواريوم را به فعاليت وا مي دارد. بهترين شرايط محيطي جهت نگهداري از اين ماهي،آكواريومي با حداقل 500 ليتر گنجايشش و صخره هاي داراي حفره هاي فراوان و نگهداري گروهي از اين ماهيان به صورت دسته چند تايي است.بهتر است از جنس فقط يك ماهي و در كنار آن از چندين ماده نگهاري شود.اين آنتياس نيز دوجنسه بوده و در صورت مرگ ماهي نر بزرگترين ماهي ماده تغيير جنيست داده و جاي او را خواهد گرفت.آنتياس دم چنگي كه در طبيعت از پلانگتون ها و جلبك هاي شناور ميله اي تغزيه مي كند در آكواريوم از غذا هاي گوشتي مختلف مانند ميگو و همچنين غذاي هاي آماد مخصوص تغزيه خواهد كرد.سطح نگهداري از اين ماهي متوسط بوده و رفتار آن نيمه تهاجمي مي باشد.حداكثر رشد در مخزن 12 سانتيمتر مي باشد و خاستگاه آن فيجي و تونگا مي باشد.
در تصوير بالا عكس كوچكتر ماهي ماده مي باشد.

منبع:
كتابmarin aquarium fish