[JUSTIFY]در ادامه بحث تودههای آب بد نیست اشاره ای هم به انواع املاح موجود در آب های شور بشود. مطالعات نشان داده اند که با وجود تفاوت مقادیر شوری در بین توده های ابی مختلف جهان نسبت بین املاح موجود در آب اقیانوسهای مختلف تقریبا برابر بوده و میتوان یک شمای کلی از مقادیر و انواع املاح موجود در آب دریا (جدول1) ترسیم نمود. آنچه مسلم است اینست که نمکهای مصنوعی که توسط شرکتهای مختلف عرضه میشوند از املاح محدودتری نسبت به نمکهای طبیعی برخوردارند و بهمین دلیلی استفاده ازنمکهای طبیعی تبخیری در اکواریوم های آب شور مناسب تر بنظر میرسد.حال اینکه آب دریاهای و اقیانوس ها میتواند آلوده باشد (آب خلیج فارس حتما الوده هست) و استفاده ازنمکهای طبیعی میتواند با ورود این آلودگیها به اکواریوم مشکلات عدیده ای ایجاد بنماید.(البته بد نیست این مساله نیز اشاره شود که در سالهای اخیر شرکتهای تولید کننده نمک مصوعی اقدام به تولید نمکهای غنی شده خاص برای مصرف در اکواریومهای مرجانی نموده اند). اخیرا نیز مقیاسی برای مناسب بودن انواع نمکهای سنتتیک ارائه شده است (جدول2). در مقایس فوق الذکر محصول کارخانه Marine environment به عنوان کاملترین نمک و محصول تولیدی Deep ocean به عنوان ضعیف ترین نمک قلمداد شده است.
جدول 1:املاح اصلی آب اقیاوسها و دریا ها
(منبع: Summerhayes, C. P., and Thorpe, S. A., 1996 : Oceanography An Illustrated Guide)

[/JUSTIFY]

جدول 2: مقایسه کیفیت نمک های سنتتیک