[JUSTIFY]تعریف شوری: آب های موجود درکره زمین بصورت آب خالص (مقطر) جریان نداشته ومی توانند در طول زمان و در مسیر جریان, مواد جامد مایع و گازها را درخواد حل کنند (هم ازنوع انحلال فیزیکی وهم شیمیایی). حضور این مواد درآبهای جاری درکره خاکی دانشمندان را بر آن داشت تا از عنوان شوری برای اشاره به برخی از این مواد استفاده نمایند. شوری درحقیقت عبارت است از جرم کل تمام مواد جامدی که در یک کیلوگرم آب دریا بصورت املاح وجود دارند. متاسفانه تعیین واندازه گیری این جرم بسیار مشکل ودرحقیقت غیر ممکن است چرا که بسیاری از مواد خشکی که پس از تبخیر آب دریا بدست می آیند بسیار جاذب الرطوبطه میباشند وبلافاصله مقداری رطوبت جذب میکنند فلذا نمیتوان وزن دقیق آنها را بدست آورد. از طرفی حرارت دادن پیوسته املاح برای تعیین وزن دقیق آنها میتواند باعث تجزیه کربناتها و املاح منیزیوم شود. در سال 1902 میلادی برای اولین بار یک گروه تحقیقاتی توانستند باخشک کردن آب دریا در حرارت 480 درجه سانتیگراد در یک محیط کلره براورد قابل قبولی را از شوری بدست بیاورند. بدین ترتیب یک تعریف قراردادی برای شوری به صورت ذیل حاصل گردید.
" مقدارشوری عبارت است از مجموع جرم کلیه مواد جامد (برحسب کیلوگرم) محتوی دریک کیلوگرم آب دریا در حالیکه کربناتها به اکسید تبدیل شده, برومورها و یدورها به وسیله معادل کلرخود جایگزین شده ومواد آلی اکسید شده باشند. "

علامت مقدار شوری (S) و واحد آن گرم درکیلوگرم (گرم درهزار( ‰),(ppt)part per thousand) میباشد.

دروهله بعد تنوع شوری های بدست آمده از توده های آبی مختلف موجود در کوره زمین تعیین یک مقیاس برای دسته بندی توده های مختلف آب را اجتناب ناپذیر نمود در حال حاضر مقیاس استاندارد و قابل قبول در تفکیک توده های آبی به شرح ذیل میباشد.

بازه شوری (ppt) نوع توده آب
< 0.5 آب شیرین Fresh water
0.5- 30 آب لب شور Brackish water
30-50 آب شور Salt water
50> آب شورگن Brine

همانطور که میدانید شناخت محیط زندگی طبیعی موجود زنده میتواند در فراهم آوری این شرایط ایده آل برای نگهداری آن در محیط آکواریوم بسیار موثر باشد. شناخت نوع توده آب نیز میتواند از جمله این موارد باشد. به عنوان مثال نگهداری ماهیان دریای خزر و خلیج فارس در یک اکواریوم با شوری خاص ایده خیلی جالبی نیست چرا که دریای خزر یک توده آب لب شور (با متوسط شوری ppt 11) به شمار می آید درصورتیکه خلیج فارس یک توده آب شور(با متوسط شوری ppt 35) می باشد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بعضی از موجودات آب شور میتوانند با آبهای لب شور و حتی شیرین نیز سازگار شوند.
(منبع: مومنی, 1375 مبانی اقیانوس شناسی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی)[/JUSTIFY]