سلام

آنتياس ديس پار

خانواده:سرانيدهserranidaeدر نر ها باله پشتي به رنگ قرمز روشن بوده و هيچگونه خط قرمزي روي دم آنها وجود ندارد اما ماده ها در قسمت فوقاني بدن به رنگ نارنجي مايل به زرد بوده و در قسمت پايين بنفش كم رنگ مي باشند.اين ماهي در محيط طبيعت در صخره ها ساكن مي شود و در ژابهاي كم عوق زندگي ميكند.در صورتي كه بتوانيد مخزني با گنجايش 500 ليتر تهيه كنيد يك نر را به همرا حداكثر 10 ماده آن نگهداري كنيد.تغزيه اين ماهي در طبيعت از پلانگتون است ولي در مخزن غذا هاي آماده را نيز مي پذيرد.سطح نگهداري اين ماهي متوسط با رفتاري ارام بوده كه در مخزن تا 10 سانت هم رشد ميكند.خواستگاه اين ماهي اقيانوس هند و آرام و مالديو مي باشد.منبع:

كتابmarin aquarium fish