سلام
آنتياس كاربري
خاتنواده:سرانيدهserranidaeاين ماهي بومي جزاير مرجاني مالديو بوده و ماهي زيبايي به رنگ بنفش و زرد است.كه در مخزن بسيار فعال و پر جنب و جوش است.به مخزني با گنجايش 250 ليتر با حفره هاي فراوان جهت مخفي شدن نياز دارد.اين ماهي را ميتوان به صورت گروهي و در كنار همجنس هاي خود نگهداري كرد.تغزيه اين ماهي مي بايست از غذا هاي گوشتي متنوع شامل آرتيمياي زنده و غذاهاي منجمد باشد.سطح نگهداري اين ماهي متوسط با رفتار نيمه تهاجمي كه در مخزن تا 8 سانت هم رشد ميكند.خواستگاه اين ماهي مالديو مي باشد

منبع:
كتابmarin aquarium fish