سلام
آنتياس ماهيان
بيشتر آنتياس ماهيان جانداران مقاومي هستند كه نياز به غذاي متنوعي دارند.با توجه به رفتار پيچيده اين رديف از ماهيان در صورت تمايل به نگهداري از بيش از يك آنتياس ماهي بهتر است آنها را فقط از يك گونه انتخاب كنيد.اين ماهي ها همگي دوجنسه بوده و در صورتي كه ماهي نر گروه بميرد بزرگترين ماهي ماده تغيير جنسيت داده و جاي او را خواهد گرفت.

لطفا از ارسال هرز نامه در اين تايپيك خودداري فرماييد