سلام
ماهيگير ماهي مخطط
خانواده:آنتناريدهantennariidaeاين ماهي داراي بدني مخطط به رنگ قهوه اي و مسي بوده و به دليل داشتن برجستگي هاي فراوان شبيه به يك سنگ است.اين ماهي نيز مانند هم رده هاي خود ميتواند بدن خود را به رنگ محيط درآورد.به هنگام معرفي اين ماهي به مخزن مي بايست از بچه ميگوي اب شور براي تغزيخه آن استفاده نمود.سطح نگهداري اين ماهي متوسط داراي رفتار نيمه تهاجمي مي باشد و در مخزن به 15 سانت هم مي رسد.خواستگاه اين ماهي درياي چين و سريلانكاست.

منبع:
كتابmarin aquarium fish