سلام
خزه ماهي يا سارگاسوم
خانواده:آنتنا ريدهantennariidaeاين ماهي به رنگ هاي قهوه اي و مسي بوده و به دليل وجود برجستگي هاي فراوان بيشتر شبيه به يك صخره مي باشد.اين ماهي از وجود مرجان ها در مخزن لذت برده و در كنار آنها استراحت خواهد نمود.به مخزني با گنجايش آب 120 ليتر جهت زندگي نياز دارد.به دليل داشتن دهان بزرگ اين ماهي قادر است ماهيان تا نصف اندازه خود را هم صيد كند.سطح نگهداري اين ماهي متوسط با رفتار نيمه تهاجمي مه در مخزن به 15 سانت هم ميرسد.خواستگاه اين ماهي اقيانوس هند مي باشد.

منبع:
كتابmarin aquarium fish