سلام
ماهيگير نارنجي/قرمز
خانواده:آنتناريدهantennariidae

(عكس مناسبي پيدا نكردم ولي در اولين فرصت يه عكس مناسب تهيه مي كنم)

اين ماهي داراي رنگ هاي متفاوت از قرمز روشن تا نارنجي سير مي باشد كه توانايي استتار با محيط پيرامون خود را نيز دارد.اين ماهي در محيط طبيعي در اقيانوس هند و ارام زندگي ميكند و نسبت به مرجان ها و صدف ها حالت تهاجمي ندارد.حداقل حجم مخزن اين ماهي120 ليتر مي باشد كه مي بايست از سنگ هاي زنده آكنده باشد.به هنگام معرفي اين ماهي به مخزن بهتر است براي تغزيه آن از ميگوي آب شور استفاده كرد.اين ماهي هر موجود زنده اي را كه در دهانش جاي گيرد مي بلعد.سطح نگخهداري اين ماهي متوسط با رفتار نيمه تهاجمي كه در مخزن به 15 سانت هم ميرسد.

منبع:
كتابmarin aquarium fish