سلام
ماهيگير اسورتد
خانواده:آنتناريدهantennariidae
ماهي اسورتد يا مختلط داراي رنگ هاي قهوه اي،برنزي و خاكستري بوده و به راحتي ميتواند رنگ بدن خود را براي استتار با محيط تغيير دهد.محيط ايده آل براي زندگي اين ماهي مخزني با گنجايش 120 ليتر و سنگ هاي زنده فراوان مي باشد.به هنگام معرفي اين ماهي به مخزن خود مي بايست در ابتدا از بچه ميگوي زنده آن را تغزيه كرد.اين ماهي هر موجود زنده اي را كه در دهانش جا بگيرد مي بلعد.اين ماهي زائده آنتن مانند بر روي سر خود دارد كه شبيه به يك ماهي كوچك مي باشد و هنگامي كه ماهيان كوچكتر جهت شكار اين زائده نزديك ميشوند آنها را شكار ميكند.سطح نگهداري اين ماهي متوسط با رفتار نيمه تهاجمي است كه در مخزن به 12 سانت هم مي رسد.محيط زيست طبيعي اين ماهي اقيانوس هند و ارام است.منبع:
كتاب marin aquarium fish