سلام به همه
سخن کوتاه
داشتم وب گردی میکردم که یه موضوع توجهم رو جلب کرد.مدرسه ماهیها!! در این سایت تصاویر و فیلمهایی از تعدادی ماهی قرار داده که پس از آموزش می توانند فوتبال بازی کنند از حلقه عبور کنند و غیره که بهتر دیدم آدرسشو قرار بدم تا خودتون ببینیدمدرسه ماهی ها