سلام
ماهی آب شور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات در محیط زیست خود را نسبت به ماهی های آب شیرین دارد. پارامترهای مهم مخزن آب شور عبارت هستند از: pH ، نیترات ، شوری و دما. روند چرخه ازت ، آمونیاک و نیتریت . این عناصر بسيار متفاوت هستند از مخزن آب شیرین .
به جدول زير توجه بفرماييد: