سلام به همه دوستان
قسمتي از بيماري هاي آبزيان آكواريومي به صورت مشترك بين ماهيان آب شور و آب شيرين وجود دارد كه اسامي تعدادي از اين بيماري ها را براي راحتي در دسترسي در اختيار دوستان قرار مي دهم.

بيماري اختلالات در كيسه شنا

مسموميت با نيتريت

انگل آبششي

سل ماهي

هگزا ميتامنبع:
حفظ و نگهداري آكواريوم سالم نوشته دكتر نويل كارينگتون
ترجمه خودم