خرگوش دريايي (Sea hare)
اين موجود از نظر طبقه بندي کلي جانوري متعلق به شاخه نرم تنانMollusks)) ، رده شکم پايان(Gastropoda)، زير رده پس آبششان pistobranchiaو راستهAnaspidea مي باشد. نامگذاري آنها به دلايلي از جمله، تشابه شکل شاخک هاي اين موجودات با گوش خرگوش حرکت نسبتاً تند در مقايسه با موجودات مشابه و رژيم گياهخواري است. بطور کلي اين دسته از موجودات با اين شکل ظاهري را حلزون هاي بي صدف (Sea slug) مي نامند. البته بايد توجه نمود که به دليل شکل ظاهري کم و بيش مشابه با موجوداتي از رده ديگر به نام Nudibranchia ممکن است اين موجودات همسان شناسايي شوند. بزرگترين نمونه ي مشاهده شده از اين دست موجودات60 سانتي متر طول و 5 کيلو وزن داشته است.
.
1- ريخت شناسيMorphology) )
اين موجودات دو جفت شاخکTentacle) )دارند.جفت پيشين که شاخک دهاني نام دارد در کنار دهان و. جفت دوم ( rhinophores) در قسمت بالايي بدن وجود دارد و کوچک تر است. اين اندام ها از لوله هاي مدور که محتوي حسگرهاي شيميايي هستند تشکيل شده اند.بعضي از نمونه ها داراي چشم ساده در روي تنتاکل هاي کچک تر خود هستند.
همانند ديگر شکم پايان بيشتر اين موجودات داراي صدف تحليل رفته اي از جنس کلسيم هستند که بيشتر در قسمت زيرين پوستشان قرار گرفته است.اين صدف محافظ قلب و شش آنها است.جبه ( ديواره) صدف آنها توسط دهنه يا سيفون هايي آب را به خارج و داخل پمپ مي نمايد.
.
2- دوره عمروتوليد مثل (Reproduction)
اين موجودات به ندرت بيش از يکسال عمر ميکنند و پس از توليد مثل مي ميرند. اين موجود دوجنسي است، هرچند مواردي از توليد مثل پهلو به پهلو نيز وجود دارد. اندام هاي جنسي نر آن نزديک به ناحيه گردني و اندام جنسي ماده آن در ناحيه درون جبه مي باشد. تخم ها بصورت نواري در آب رها مي شوند.
.
3- واکنش به خطر(Reaction to threats)
اين موجودات در هنگام مواجه با مزاحمت يا خطر رنگ بنفشي از غده هاي موجود در بدن خود آزاد ميکنند که سازوکار عمل و کارکرد آن هنوز نامشخص مي باشد ، زيرا به دليل حرکت نسبتاً کند اين موجودات نمي تواند کارکردي همانند رنگ ماهي مرکب داشته باشد، البته در مطالعه اي اثر گذاري اين ماده بر بعضي خرچنگ ها يا توتيا گزارش شده است (Thomas H. Carefoot,1998). منشا اين رنگ تاحد زيادي مربوط به رنگدانه هاي موجود در سلول هاي گياهي مصرف شده توسط اين موجود مي باشد.
.
4- حرکت (Locomotion)
اين موجودات داراي يک جفت بال يا فلاپ ( (Parapodia که قسمت مرکزي بدنشان را مي پوشاند و آنها را قادر به شنا مي سازد هستند.
.
5- ارزش حفاظتي (Status & threats)
هرچند اين آبزيان همانند ديگر موجوداتي که در منطقه بين جزرو مدي زندگي مي کنند مي توانند از آلودگي هاي مناطق ساحلي متاثر گردند، ولي در حال حاضر، هيچيک از انواع آنها جزء گونه هاي در معرض خطر نمي باشند.