محمد پارسا گفته
سلام

برخی از ماهیا هستند که شبیه هم هستند و دردسر ساز میشن چون میفهمید اشتباه خریدیدشون

1رد دویل و میداس

فرق ها

1رد دویل بدن کشیده دارد میداس بدنش کشیدگی کمتری دارد

2رد دویل لب های نازک دارد ولی میداس لب های کلفت

عکس میداس
156475387714041.jpgعکس رد دویل
156475398198711.jpg2گورخری دماسونی زندانی

فرق این ماهیا ساده هست

1دماسونی بدن کشیده ای دارد _دماسونی خط ابی دارد

2گورخری کمی عرض از دماسونی بیشتر است_گورخری خطوط نامنظم دارد

3زندانی عرض زیادی دارد _زندانی خطوط منظم و سیاه دارد

عکس ماهی گورخری

156475424430592.jpg

عکس ماهی زندانی


156475424429461.jpg

عکس ماهی دماسونی

156475424438463.jpg

3ماهی پیرانا و پاکو

فرق

1پیرانا فک برامده دارد ولی فک پاکو برامده نیست

2دندان پیرانا تیز و چاقویی مانند است ولی پاکو دندانی شبیه دندان انسان دارد

در این عکس فرق این دو ماهی را ببینید
156475453474581.jpg


4پنکوسی گیاهخوار و نکوسی گوشتخوار

تفاوت در باله هست که پنکوسی گوشتخوار باله ی پشتی تیزی دارد ولی برای پنکوسی گیاهخوار باله ی پشتی گردی دارد

پنکوسی گیاهخوار


15647547060521.jpg


پنکوسی گوشتخوار
156475470606562.jpg

5گلدفیش و کوی

کوی سبیل دارد ولی گلدفیش سبیل ندارد
کوی بدن کشیده تر ی نسبت به گلدفیش دارد
زاوله دهن کوی پایینتر نسبت به گلدفیش است

عکس گلدفیش
156475495215291.jpg
عکس کوی
156475495220452.jpg
6پوزه میمونی و پرت

فرق ها

پوزه میمونی پوزه دراز دارد و دهان بسته وی پرت پوزه کوتاه و دهان باز دارد

ماهی پرت
156475517030082.jpg
ماهی پوزه میمونی
156475517028961.jpg

7تترا نئون و کاردینال

فرق این دو روباید تو رنگ امیزی این ماهی پیداکرد درواقع این ماهی از بالا ابی و از پایینش قرمز هست ولی تترانئون رنگ قرمز پایین خودش تا نصفه امده وبقیه اش سفیده ولی کاردینال رنگ قرمز تا کل بدنش هست یعنی بالا ابی کامل پایین قرمز کامل

عکس کاردینال
156480043805241.jpg
عکس نئون
15648004381412.jpg
8روباه پرنده و سیامی
در عکس مشخص است
156484329026151.jpg
9دماسونی و الونگاتوس
رنگ دم الونگاتوس زرد هست ولی دماسونی آبی هست
الونگاتوس
15677098426241.jpg
دماسونی156475424438463.jpg