درصورتیکه کسی از دوستان زنده این کرم را دارد تملس بگیرید لطفا