سالام به اعضای محترم تالار من چند هفته ای هست گیاه کاشتم تو اکواریوم ولی یه مدت برگ ها از سبز به قهوه ای تغیر رنگ دادن میخواستم دوستان راهنمایم کنن عکسشم گذاشتم براتون

- - - Updated - - -