کاهوی پخته چه سودی برای ماهیا داره؟خودم شنیده بودم برای دفع سموم و هضم بهتر استفاده میشه
و طبق گفته هاتون که فلفل قرمز خیلی از ویتامین ها رو شامل میشه ،منظور فلفل دلمه قرمز هست؟و ایا باید پخته شه؟