بازاریابی اینترنتی
بازاریابی اینترنتی، هنر و علم فروش محصولات و خدمات در بستر شبکههای دیجیتالی از قبیل اینترنت و شبکههای تلفن همراه است. هنر بازاریابی اینترنتی به معنای یافتن ترکیبی مناسب از استراتژیهای بازاریابی اینترنتی است که سبب جذب بازار هدف میشود و در واقع امکان فروش را فراهم میآورد. علم بازاریابی اینترنتی، تحقیق و تحلیلی است که در خصوص انتخاب استراتژیهای بازاریابی اینترنتی و سنجش میزان موفقیت این استراتژیها انجام میگیرد. شرکت ابرآی تی با برخورداری از تیم حرفه ای و دقت عمل فراوان انواع بازاریابی را برای رونق سایت و کسب و کار شما انجام می دهد. شما می توانید با کلیک بر روی کلمه بازاریابی اینترنتی وارد سایت شده و اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب نمایید.
بازاریابی اینترنتی