yellowdottyback1.jpgyellowdottyback2.jpgyellowdottyback3.jpgyellowdottyback4.jpg



سطح نگهداری :ساده
حداقل حجم اکواریوم:100 لیتر
رفتار:مهاجم
حداکثر طول بدن:10 سانتی متر
سازگاری با ریف:بله
نوع رژیم غذایی:گوشت چیز خوار
زیستگاه:منطقه ی اقیانوس هند تا غرب اقیانوس ارام
خانواده:Pseudochromidae
برای تغذیه این ماهی از انواع غذاهای گوشتی به همراه کمی غذاهای گیاهی استفاده کنید تا سلامت ماهی حفظ شود.ویتامین A در رنگ و سلامت ماهی موثر بوده ولازم است مقدار کافی از ان توسط مولتی ویتامین یا غذاهایی که به او داده میشود تامین گردد.
رنگ ان از زرد روشن تا قهوه ای کم رنگ مایل به زرد وجود دارد.
این ماهی در کل نسبت به جثه اش پرخاشگر است به خصوص نسبت به سودوکرومیسهای دیگر یا ماهیان با شکل و اندازه ی خودش لذا از نگهداری ان با ماهیان ارام و بی دفاع خودداری کنید .گونهای مهاجمی مثل هاگ فیشها و راسهای مهاجم و طوطی ماهیان و ... چندان مناسب نگهداری با این ماهی نیستند
اکواریومی پر صخره و با پناهگاه های زیاد را دوست دارد .این ماهی به ریفها و نرمتنان اکواریوم صدمه ای نمیزند بنابراین میتواند عضوی در اکواریومهای ریف شود.

منبع: LiveAquaria