سطح مراقبت: متوسط
سازگاری با ریف: بله
روشنایی: متوسط ​​به بالا
جریان آب: پایین
شرایط آب:72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025
رنگ: سبز
مکمل های مورد نیاز: منیزیم، آهن
p-26184-ulva lactuca.jpg


منبع